• تقویت تولید ملی - حل مشکل رکود - رفع بیکاری - مهار گرانی

تفاهم‌نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و فناوری

`

کمیسیون پژوهش

كمیسیون پژوهش یكی از كمیسیون‌های سه گانه تشكیل شده، جهت اجرایی نمودن تفاهم‌نامه همكاری آموزشی، پژوهشی و فناوری فیمابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد. [ادامه]...

o

کمیسیون آموزش

كمیسیون آموزش یكی از كمیسیون‌های سه گانه تشكیل شده، جهت اجرایی نمودن تفاهم‌نامه همكاری آموزشی، پژوهشی و فناوری فیمابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد. [ادامه]...

Q

کمیسیون فناوری و تجاری سازی

كمیسیون فناوری و تجاری سازی یكی از كمیسیون‌های سه گانه تشكیل شده، جهت اجرایی نمودن تفاهم‌نامه همكاری آموزشی، پژوهشی و فناوری فیمابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد. [ادامه]...

Z

سامانه آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت

ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های دولتی و نیز شرکت های حوزه صنایع نوین .